Terminis preinscripció curs 23-24

Sol·licitud d’admissió i enviament de documentació: 1 d’abril 2023 a 30 juliol 2024.

Admissió ordinària: 1 de juliol de 2023. Resolució de l’admissió: 20 de juliol de 2023.

Admissió extraordinària: 1 de setembre de 2023. Resolució de l’admissió: 20 de setembre de 2023.

Termini matriculació curs 23-24 del 15 de juliol del 2023 al 3 d’octubre del 2024.

Estructura

El programa es pot cursar mitjançant 3 vies o possibilitats:

 • Realitzar el màster sencer amb una durada d’un curs acadèmic.
 • Realitzar la diplomatura de postgrau en un curs acadèmic i posteriorment si es desitja cursar les assignatures restants per optar a títol de Màster.
 • Realitzar els mòduls per separat mitjançant els cursos d’especialització.  Una vegada s’hagin completat els mòduls ofertats l’alumne es pot matricular de les màster.

Organització per mòduls teòrics segons proposta final del programa i valoració del curs (un curs d’ un any d’octubre de l’any en curs a juliol del següent any) en funció de realització dels mòduls teòrics (realitzats a raó d’un dia/setmana durant 10 mesos) amb superació dels criteris d’avaluació dissenyats per a cada mòdul.

Consisteix en:

 • 7 mòduls teòrics que conformen un total de 33 divendres lectius en els quals l’alumne assisteix a classes presencials.
 • Assistència obligada als mòduls teòrics.
 • Assistència obligada als mòduls teòrics.
 • Qualificació i acumulació de mòduls aprovats per a satisfer els requeriments del curs.
 • cada mòdul inclou: Bases teòriques, presentació de casos clínics, estratègia global de tractament. Els casos clínics abasten nens i adolescents de 0-18 anys; amb una exposició que té en compte l’estadi evolutiu psicogenètic, la clínica i la clínica evolutiva fins el moment (patobiografia clínica), hipòtesis diagnostica, exploració personal clínica, psicometria i exploracions amb test i qüestionaris, paraclínica físico-mèdica, diagnòstic diferencial, comorbilitat, diagnòstic final, pla terapèutic, anàlisis crític.
 • Tècnica de taller i/o seminari sempre que sigui possible.

En el cas del diploma de postgrau la metodologia serà la mateixa i consta dels  6 mòduls teòrics d’aquest programa.

Practiques:

El curs pressuposa un certificat de pràctiques/treball en centre associat d’un mínim de 700 hores per curs (cinc hores diàries durant quatre dies a la setmana deu mesos a l’any) certificades i avaluades convenientment pel centre.

Treball de fi de màster:

 • Síntesi bibliogràfica
 • Estudi epidemiològic
 • Treball de recerca