Terminis preinscripció curs 23-24

Sol·licitud d’admissió i enviament de documentació: 1 d’abril 2023 a 30 juliol 2024.

Admissió ordinària: 1 de juliol de 2023. Resolució de l’admissió: 20 de juliol de 2023.

Admissió extraordinària: 1 de setembre de 2023. Resolució de l’admissió: 20 de setembre de 2023.

Termini matriculació curs 23-24 del 15 de juliol del 2023 al 3 d’octubre del 2024.

Evaluació

És obligatòria l’assistència a les unitats teòriques i es precisa d’almenys un 80% de presència per optar a avaluacions definitives. 

La nota final del programa de màster i/o diploma de postgrau, serà la suma de les notes en cadascun dels mòduls cursats ponderada pel pes específic que té cada un d’ells, en funció del nombre de crèdits i nivell de contingut. Es durà a terme segons la distribució referida a la següent taula, on també es refereixen els mètodes d’avaluació que es faran servir. La valoració dels mòduls de pràctica clínica serà atorgada pel tutor de les mateixes.

Criteris avaluació de cada mòdul del programa

Mòdul Valoració diagnòstica en psiquiatria i psicologia infanto-juvenil

 • Avaluació al final del mòdul amb preguntes tipus test (30%)
 • Taller pràctic: Elaboració d’un informe, devolució i assessorament a la família (50%)
 • Participació activa a la classe (20%)

Mòdul Neurobiologia dels Trastorns psicopatològics

 • Avaluació al final del mòdul amb preguntes tipus test (40%)
 • Elaboració d’una presentació visual amb els principals continguts del mòdul (40%)
 • Participació activa a la classe (20%)

Mòdul Trastorns del neurodesenvolupament i la conducta

 • Avaluació al final del mòdul amb preguntes tipus test (30%)
 • Treball escrit sobre un cas pràctic (50%
 • Participació activa a la classe (20%)

Mòdul Trastorns emocionals en la infància i l’adolescència

 • Avaluació al final del mòdul amb preguntes tipus test (30%)
 • Treball escrit sobre un cas pràctic (50%
 • Participació activa a la classe (20%)

Mòdul Intervencions terapèutiques en psiquiatria i psicologia infanto-juvenil

 • Avaluació al final del mòdul amb preguntes tipus test (30%)
 • Treball escrit sobre un cas pràctic (50%)
 • Participació activa a la classe (20%)

Mòdul Recursos Assistencials i Psiquiatria forense en psiquiatria i psicologia infanto-juvenil

 • Avaluació al final del mòdul amb preguntes tipus test (30%)
 • Elaboració d’un cas clínic amb enfocament terapèutic i ús de dispositius clínics (50%)
 • Participació activa a la classe (20%)

Mòdul Pràctica Clínica I

 • Avaluació continuada per part del tutor (50%)
 • Elaboració i resolució cas pràctic (20%)
 • Elaboració d’una memòria de pràctiques (30%)

Mòdul Pràctica Clínica II.

 • Avaluació continuada per part del tutor (50%)
 • Elaboració i resolució cas pràctic (20%)
 • Elaboració d’una memòria de pràctiques (30%)

Criteris avaluació treball final de màster
Càlcul de la nota final del TFM

 • Originalitat del tema 5%
 • Acotació de l’objecte d’estudi 10%
 • Claredat dels objectius del treball i definició de les hipòtesis 5%
 • Coneixement i utilització adequada de la bibliografia pertinent 5%
 • Adequació de la Metodologia científica al problema plantejat 15%
 • Desenvolupament argumental utilitzat al treball i per a l’obtenció de resultats. 10%
 • Conclusions, claredat i concreció de las mateixes 10%
 • Aportació al camp de coneixement 5%
 • Redacció del treball 10%
 • Presentació i defensa davant tribunal 25%

Percentatge que tindrà la nota de cada mòdul en la nota final del programa de diploma de postgrau, és la següent:
Càlcul de la nota final del diploma de postgrau

 • Mòdul Valoració diagnòstica en psiquiatria i psicologia infanto-juvenil 15%
 • Mòdul Neurobiologia dels Trastorns psicopatològics 12%
 • Mòdul Trastorns del neurodesenvolupament i la conducta 20%
 • Mòdul Trastorns emocionals en la infància i l’adolescència 20%
 • Mòdul Intervencions terapèutiques en psiquiatria i psicologia infanto-juvenil 21%
 • Mòdul Recursos Assistencials i Psiquiatria forense en psiquiatria i psicologia infanto-juvenil 12%

Percentatge que tindrà la nota de cada mòdul en la nota final del programa de màster, és la següent:
Càlcul de la nota final del màster

 • Mòdul Valoració diagnòstica en psiquiatria i psicologia infanto-juvenil 6%
 • Mòdul Neurobiologia dels Trastorns psicopatològics 6%
 • Mòdul Trastorns del neurodesenvolupament i la conducta 6%
 • Mòdul Trastorns emocionals en la infància i l’adolescència 6%
 • Mòdul Intervencions terapèutiques en psiquiatria i psicologia infanto-juvenil 10%
 • Mòdul Recursos Assistencials i Psiquiatria forense en psiquiatria i psicologia infanto-juvenil 6%
 • Mòdul Pràctica Clínica I 15%
 • Mòdul Pràctica Clínica II 15%
 • Mòdul Treball final de màster 30%