Terminis preinscripció curs 23-24

Sol·licitud d’admissió i enviament de documentació: 1 d’abril 2023 a 30 juliol 2024.

Admissió ordinària: 1 de juliol de 2023. Resolució de l’admissió: 20 de juliol de 2023.

Admissió extraordinària: 1 de setembre de 2023. Resolució de l’admissió: 20 de setembre de 2023.

Termini matriculació curs 23-24 del 15 de juliol del 2023 al 3 d’octubre del 2024.

Programa i crèdits

VALORACIÓ DIAGNÒSTICA EN PSIQUIATRIA I PSICOLOGIA INFANT-JUVENIL

 1. Models clínics per als problemes conductuals, emocionals i socials dels nens i adolescents CIE 10, DSM-V, DC:0-3a
 2. Desenvolupament normal Infància, infantesa, adolescència
 3. Avaluació clínica del lactant, preescolar i les seves famílies Les relacions primerenques en el desenvolupament. Enllaç: desenvolupament normal, diferències individuals i associació amb lexperiència. Avaluació del desenvolupament Avaluació de la parentalitat
 4. Avaluació clínica dels nens i adolescents Entrevista a pares i nen/adolescent Examen estat mental Antecedents i examen físic Avaluació psicomètrica
 5. Entrevista familiar: teoria i pràctica Desenvolupament de la família i dels rols familiars de pare i mare a la criança del fill Efectes dels Trastorns parentals en el desenvolupament infantil
 6. Exploració física neurològica. Aspectes neurofisiològics i desenvolupament Neuroimatge als Trastorns neuropsiquiàtrics del desenvolupament
 7. Formulació del cas i integració de la informació. Diagnòstic i pla terapèutic. Elaboració de l’informe

NEUROBIOLOGIA DELS TRASTORNS PSICOPATOLÒGICS

 1. Epigenètica i origen del desenvolupament i vulnerabilitat per als trastorns mentals. Gens i desenvolupament neurobiològic. Desenvolupament embrionari SNC. Malformacions cerebrals. Aspectes neurobiològics dels trastorns neuropsiquiàtrics. Influències genètiques a les manifestacions i característiques dels trastorns psiquiàtrics a la infància Aspectes psiconeuroimmunològics en el desenvolupament
 2. Perspectives neurobiològiques en el desenvolupament de psicopatologia. Determinisme vs. Probabilitat epigenètica. Plasticitat i epigenètica. Rol del temps en el desenvolupament cerebral. Desenvolupament del cervell humà. Punts clau en el desenvolupament postnatal. Ritmes oscil·lants. Connectivitat neuronal. Determinants de lespecialització cortical. Desenvolupament de la funcionalitat cerebral. Neurodesenvolupament cerebral atípic.
 3. Trastorns del desenvolupament secundaris a pertorbacions per exposició a drogues en el període prenatal (heroïna, alcohol, marihuana, cocaïna).
 4. Trastorns cerebrals i psicopatologia Dany cerebral. Disfunció cerebral i risc de trastorns psiquiàtrics. Interacció factors neurològics i no neurològics. Conseqüències psiquiàtriques dels trastorns específics cerebrals: epilepsia, paràlisi cerebral, demència infantil o altres pèrdues d’habilitats.
 5. Maltractament infantil Definició i tipus. Epidemiologia. Factors associats. Conseqüències. Intervenció.
 6. Abús sexual Definició i tipus. Epidemiologia: aspectes culturals, víctima i abusador. Naturalesa i circumstàncies de l´abús. Risc i factors mantenidors de l’abús. Efectes de l´abús. Intervenció: sospita, reconeixement i revelació. Treball terapèutic.
 7. Internament residencial i acolliment en família Centres d’Acolliment. Diagnòstic. Efectes de la resolució de collita. Internament residencial (CRAE): Creixement, desenvolupament cognitiu, vincle i psicopatologia. Beneficis i danys de l’internament a CRAE. Família d’acolliment: prevalença i naturalesa de la FA. Desenvolupament evolutiu, de l’enllaç i psicopatologia. Valoració: Intervenció a nivell individual, a la família d’origen ia la família d’acollida.
 8. Adopció Definició i modalitats. Idoneïtat i avaluació psicopatologia parental. Actituds parentals davant de l’adopció.

TRASTORNS DEL NEURODESENVOLUPAMENT I DE LA CONDUCTA

 1. Discapacitat Intel·lectual Epidemiologia. Etiologia i factors de risc. Manifestacions i subtipus. Símptomes clínics. Quadres clínics (X-Fràgil, Fenilcetonúria, Prader-Willi…). Diagnòstic. Intervenció.
 2. Trastorns de l’Espectre de l’Autisme Història. Epidemiologia. Detecció precoç (Instruments de detecció TEA). Etiologia i factors de risc. Aspectes clínics. Diagnòstic. Pronòstic i vida adulta. Tractament.
 3. Rendiment escolar i trastorns de l’aprenentatge Definició i classificació. Aprenentatge de la lectura. Epidemiologia. Trastorn de la lectura. Trastorn de l’Escriptura. Trastorn del càlcul. Intervenció. Baix rendiment escolar secundari a altres trastorns.
 4. Trastorns de l’eliminació: Enuresi i encopresi. Definició i classificació. Epidemiologia. Presentacions clíniques. Etiologia i factors de risc. Comorbiditat. Diagnòstic. Tractament i curs clínic.
 5. Trastorn per dèficit datenció i hiperactivitat. Desenvolupament de latenció la percepció i la memòria Funcions Executives. Epidemiologia. Etiologia i factors de risc. Presentació clínica Diagnòstic (avaluació atenció i FFEE). Evolució. Tractament (farmacològic, psicosocials).
 6. Trastorns del moviment. Tics. Fenomenologia dels tics. Categories diagnòstiques: trastorn transitori per tics, trastorn persistent per tics (motors, vocals) i Síndrome de Tourette. Epidemiologia. Edat dinici i evolució. Etiologia i factors de risc. Curs clínic. Diagnòstic diferencial. Comorbiditat. Tractament.
 7. Esquizofrènia i psicosi. Simptomatologia psicòtica en nens i adolescents. Etiologia. Símptomes de la psicosi. Curs i evolució. Psicosi i grups específics: trastorns del desenvolupament, trauma, abús de substàncies. Evolució. Diagnòstic diferencial. Tractament. Recuperació: tornada escola i evolució.
 8. Trastorns negativista desafiant. Epidemiologia. Diagnòstic. Etiologia i factors de risc. Avaluació. Tractament.
 9. Trastorn de conducta. Epidemiologia. Etiologia. Avaluació i diagnòstic. Evolució: trajectòries evolutives al TC. Pronòstic. Principis del tractament.
 10. Abús de substàncies Epidemiologia. Etiologia: factors risc individuals, familiars i socials. Avaluació. Clínica: Alcohol: fisiopatologia consum alcohol. Alcohol i cervell en desenvolupament. Inici precoç ús alcohol. Cannabis: efectes adversos conductuals, mèdics i psiquiàtrics. Tipus dús i efectes. Cannabis i cervell. Efecte “porta d’entrada”. Altres substàncies Diagnòstic. Tractament. Entrevista motivacional.
 11. Ús i abús de les TIC. Addicció a Internet: un trastorn? Definició i diagnòstic. Epidemiologia. Tractament.
 12. Trastorns de la personalitat. Temperament i desenvolupament de la personalitat. Diferències individuals en la reactivitat i regulació emocional com a antecedents de la personalitat. Epidemiologia. Edat dinici i curs. Causes i factors de risc. Diagnòstic. Diagnòstic diferencial. Tractament.

TRASTORNS EMOCIONALS A INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA

 1. Trastorns de l’enllaç a la infància i l’adolescència Definició. Vincle i desenvolupament. Classificacions de l’enllaç i psicopatologia. Trastorns de l’enllaç: fenotips. Prevalença. Etiologia. Avaluació i diagnòstic. Diagnòstic diferencial. Curs i pronòstic. Tractament.
 2. Trastorns d’ansietat a la infància i l’adolescència Descripció i diagnòstic (Trastorn d’ansietat generalitzada, ansietat per separació, ansietat social, fòbies, fòbia social, trastorn de pànic, agorafòbia). Comorbiditat. Prevalença (gènere i edat inicial). Evolució. Avaluació. Factors de risc i factors mantenidors (transmissió familiar, factors genètics, f. temperamentals, f. parentals). Esdeveniments vitals. Tractament (psicofàrmacs i programes terapèutics). Prevenció i intervenció primerenca.
 3. Trastorns d´ansietat per separació Presentació clínica. Criteris diagnòstics. Epidemiologia. Edat dinici i curs. Etiologia. Comorbiditat. Diagnòstic. Tractament (psicoeducació, modificació de conducta, TCC, intervenció casa-escola, farmacològic). Síndromes relacionades amb l’ansietat de separació: Tokokyobi (rebuig escolar) Futoko (absentisme escolar)
 4. Trastorn obsessiu-compulsiu (TOC) Epidemiologia. Característiques clíniques. Edat inici. Dimensions de la simptomatologia TOC. Comorbiditat. Evolució. Avaluació clínica. Factors etiològics. Tractament farmacològic i no farmacològic.
 5. Reaccions agudes a trauma. Esdeveniments traumàtics. Espectre de les reaccions de trauma en nens i adolescents. Epidemiologia. Trastorn per estrès agut. Trastorn per estrès postraumàtic. Característiques clíniques. Diagnòstic. Diagnòstic diferencial. Tractament.
 6. Mutisme selectiu. Presentació clínica Prevalença i evolució. Etiologia. Diagnòstic. Avaluació. Tractament.
 7. Depressió en nens i adolescents Epidemiologia. Edat dinici i evolució. Subtipus. Comorbiditat. Diagnòstic. Diagnòstic diferencial. Avaluació. Tractaments (metges i psicològics). Maneig dels episodis de depressió aguda. Depressió recurrent. Depressió comòrbida a altres trastorns.
 8. Trastorn bipolar a la infància i l’adolescència. Epidemiologia. Edat dinici i evolució. Diagnòstic i subtipus. Etiologia i factors de risc. Presentació clínica Diagnòstic diferencial. Avaluació. Tractament: teràpia farmacològica)
 9. Trastorn per disregulació disruptiva de l‟estat d‟ànim Presentació clínica i diagnòstic. Epidemiologia. Evolució. Avaluació i diagnòstic. Etiologia i factors de risc. Tractament.
 10. Suïcidi Definició. Intencionalitat. Epidemiologia: edat inici, gènere. Pensament i intent suïcida. Mètodes. Factors de risc. Conducta suïcida. Evolució clínica. Avaluació del risc. Hospitalització. Intervenció psicosocial. Tractament farmacològic. Prevenció.
 11. Conducta autolesiva. Epidemiologia. Factors de risc. Evolució clínica. Avaluació. Tractament.
 12. Trastorns de la conducta alimentària i de l’alimentació Definició: Anorèxia, Bulímia, Trastorn per atracó, ARFID, OSFED, pica, rumiació. Epidemiologia. Gènere i cultura. Etiologia i factors de risc. Característiques clíniques i diagnòstic. Comorbiditat. Tractament. Curs i pronòstic.
 13. Trastorns de gènere i identitat sexual Terminologia i definicions. Diagnòstic i assessorament. Classificació DSM-5. Epidemiologia. Determinants biològics i psicosocials. Curs clínic. Condicions psiquiàtriques coexistents. Tractaments.
 14. Trastorns somatoformes i trastorns relacionats La somatització en nens i adolescents. Epidemiologia. Etiologia: factors individuals, ambientals i familiars. Presentació clínica Avaluació. Diagnòstic. Tractament. Pronòstic.

INTERVENCIONS TERAPÈUTIQUES EN PSIQUIATRIA I PSICOLOGIA INFANT-JUVENIL (10 ECTS)

 1. Tractaments psicofarmacològics Principis de lús de medicació psicotròpica en nens i adolescents. Farmacocinètica. Farmacodinàmica. Eficàcia. Seguretat. Psicofarmacologia pediàtrica a la pràctica clínica: Estimulants, antipsicòtics, antidepressius, benzodiazepines.
 2. Teràpies cognitivoconductuals Comprendre la TCC en la infància i adolescència. Suport empíric a la TCC. Components de la TCC: Psicoeducació, relaxació, solució de problemes, treball per a casa, treball per a pares, maneig de contingències, modelatge, role-playing, reestructuració cognitiva.
 3. Pautes psicoeducatives. Disciplina positiva. Concepte. Eines per a l’educació dels pares a la parentalitat positiva.
 4. Psicoteràpia de grup a la infància i l’adolescència Concepte. Tècnica. Indicacions. Enquadrament i transferència. Funcions del terapeuta. Normes del grup. Problemes freqüents. Recursos terapèutics.
 5. Psicoteràpia de joc a la infància i l’adolescència El joc infantil. Concepte TJ. Relacionar-se a través del joc. Tipus de treball a la TJ. Rol del terapeuta. Materials. Tècniques. Indicacions i contraindicacions.
 6. Psicoteràpia psicodinàmica a la infància i l’adolescència El procés terapèutic. L´aliança terapèutica. La transferència. La resistència. La interpretació. Mecanismes de defensa.
 7. Programes de competència psicosocial a la infància i l’adolescència Concepte. Desenvolupament evolutiu de la Competència Psicosocial. Entrenament a Habilitats socials. Entrenament en habilitats cognitives. Entrenament en habilitats de pensament creatiu. Entrenament en desenvolupament moral. Entrenament en pensament crític.
 8. Teràpia familiar El context familiar en els trastorns individuals. La família com a sistema. El rol de la família en el desenvolupament i el manteniment de la psicopatologia. Impacte de les alteracions individuals a la vida familiar. El marc per al canvi. Marc per a la modificació de creences i manteniment. Intervenció familiar: a qui veure i quan. Context. Entrevista: Tècniques. Contraindicacions.
 9. Intervenció en trastorns de laprenentatge. Qüestions conceptuals i metodològiques. Intervenció en aspectes fonològics, de descodificació i de fluència lectora. Intervenció en la millora de la comprensió lectora. Intervenció en el trastorn del càlcul.

RECURSOS ASSISTENCIALS I PSIQUIATRIA FORENSE EN PSIQUIATRIA I PSICOLOGIA INFANT-JUVENIL

 1. Urgències en psiquiatria infantojuvenil. Objectiu de les urgències psiquiàtriques. Diagnòstic. Història de trastorns previs. Assessorament familiar. Trastorn agut a urgències: psicosi, mania, depressió, ansietat, TEP, TDAH, TC, TEUS, Suïcidi, Agressivitat, Conflicte parentofilial, Trastorns d’adaptació, Maltractament, autolesions. Confidencialitat a urgències.
 2. Unitats dhospitalització. Hospital de dia Hospitalització parcial a l’infant i l’adolescent. Pacients psiquiàtrics ingressats. Tractament residencial
 3. Interconsulta. Treball amb pediatres. Coordinació Desenvolupament de les consultes psiquiàtriques, de nens i adolescents, d’enllaç amb pediatres Col·laboració entre psiquiatres i pediatres a la pràctica assistencial
 4. Centres de Salut Mental Infato-Juvenils (CSMIJ).
 5. Atenció al nen i adolescent en situació de vulnerabilitat.
 6. Treball social en Salut Mental Infanto-juvenil
 7. Infermeria en Salut Mental Infanto-Juvenil
 8. Educador social en Salut Mental Infanto-Juvenil
 9. El professor en Salut Mental Infanto-Juvenil
 10. Dret penal i edat penal. Responsabilitat penal juvenil. Aspectes psiquiàtrics i del desenvolupament.
 11. Testificació al tribunal de justícia Punt de vista psiquiàtric (A) Perspectiva del legislador (B)
 12. Funció de l’expert en psiquiatria infanto-juvenil actuant de pèrit judicial
 13. Ètica a la pràctica de la psiquiatria (nen, adolescent i jove)

TREBALL DE FINAL DE MÀSTER

 1. Introducció a la investigació clínica. Biaix i error aleatori. Conceptes útils a la pràctica basada en l’evidència. Fiabilitat. Validesa. Elecció del tractament. Eines i metodologies de recerca. Programari i criteris.
 2. Lectura crítica d’un article: peer review. Bases del disseny i metodologia.
 3. Eines metodològiques i estadístiques.
 4. Comunicació de dades: article i pòster.