Terminis preinscripció curs 23-24

Sol·licitud d’admissió i enviament de documentació: 1 d’abril 2023 a 30 juliol 2024.

Admissió ordinària: 1 de juliol de 2023. Resolució de l’admissió: 20 de juliol de 2023.

Admissió extraordinària: 1 de setembre de 2023. Resolució de l’admissió: 20 de setembre de 2023.

Termini matriculació curs 23-24 del 15 de juliol del 2023 al 3 d’octubre del 2024.

Treball final de Màster

Cada alumne haurà de presentar, per finalitzar el programa, un treball escrit en el que s’ofereixen idees, teories i explicacions raonades i avaluades sobre un tema específic. 

El treball de fi de màster (TFM) va dirigit a fomentar en l’alumne habilitats tals com seleccionar un tema; planificar un procés d’anàlisi i estudi del tema seleccionat, establint uns objectius a assolir en el mateix i oferir i defensar una resposta lògica i justificada al problema plantejat de manera formal.  Permet desenvolupar en l’estudiant les capacitats d’anàlisi, resolució de problemes i assimilació i presentació de resultats.

Suposa la realització, per part de l’alumne, d’un treball en el qual aplica i desenvolupa els coneixements adquirits a la formació del Màster.  Pot ser un projecte d’investigació clínica o epidemiològica, o bé una revisió bibliogràfica amb elaboració de conclusions i comparació de la bibliografia.

Es realitzarà de forma individual sota la supervisió del tutor assignat.  Aquest ajudarà a dissenyar i organitzar el treball, en base al treball que l’estudiant realitza, i és responsabilitat de l’alumne el desenvolupament del projecte.

El tutor serà un professor que imparteix docència al Máster i la seva funció consisteix en orientar a l’alumne durant la realització del treball, supervisar i vetllar pel compliment dels objectius fixats.  Proporciona guia, consell i recolzament a l’estudiant durant el procés de disseny i execució del projecte.  El tutor no ha de ser l’investigador principal ni especialista en la matèria responent a totes les preguntes d’investigació de l’alumne.

L’estructura del treball de fi de màster depèn d’un conjunt de factors tals com el tema objecte d’estudi o la metodologia emprada.  Ha de ser treballada amb el tutor.